MUFTIJSTVO MOSTARSKO

A+ A A-

Epitafi sa nišana u haremima kod bivše Ali-Hodžine džamije i na Kantarevcu u Mostaru

Rate this item
(0 votes)

Hivzija Hasandedić, Islamska misao, godina VII, br. 73, januar 1985. godine

Ali hodžina džamija se nalazila na Raljevini, neposredno uz lijevu obalu jednog kraka Radobolje i oko 200 metara južno od zgrade dispanzera. Sagrađena je prije 1631. godine i od tada uz nju datira groblje u kome se nekad nalazilo više nišana. Posljednji put je stradala u jednom požaru koji ju je zadesio 1922. godine i tada je prestala služiti svojoj svrsi, a prestalo se i sahranjivati u groblju kod nje. Kod ove džamije su se ranije učile i kišne dove na koje su dovođena djeca iz mekteba. Ovdje su za turske uprave dolazile žene i učile dove za islamsko carstvo i pobjedu islamske vojske. Zapremala je s grobljem uz nju 1.080 m2 površine.

Ruševine ove džamije i polomljeni nišani u groblju oko nje viđale su se do nazad dvadesetak godina. Odbor Islamske zajednice u Mostaru dao je ovo gradilište i groblje jednom čovjeku uz godišnji zakup koji je očistio i sada na tom mjestu sadi povrće. Mi smo 1940. godine evidentirali ovdje 27 natpisa sa nišana koje objavljujemo hronološkim redom:

1. Natpisi sa nišana u haremu kod Ali-hodžine džamije

Hatidža Pekušić, kći Alijina, umrla 1287/1870

Đulsuma Pekušić, kći Alijina, godina oštećena,

Hafiz Mustafa Vučijaković, sin hadži Huseinov, 1297. (1880)

Ibrahim Crničanin, sin Osmanov, 1299. (1881./82)

Hadži Muhamed-beg Bakamović, sin hadži Jusuf-begov 1300. (1882)

Mustafa ef. Hrvić, sin Mustafa ef. hodža, 1300. (1882)

Mehmed – aga Ćemalović, sin Hamidov 1301. (1884)

Adila Kremo, kći Ibrahim – agina 1302. (1884)

Nazifa Maksumić, kći Salih – agina 1302. (1884)

Munteha Šinajić, kći hadži Mehmedova 1304. (1886)

Đulsuma Alajbegović, kći Džafer – agina 1304. (1886)

Munteha, kći Mehmed – agina 1305. (1887)

Hamida kći hadži Jusufova 1305. (1887)

Hadži Mehmed-aga Ćemalović, sin Husein-agin 1321. (1903)

Mehmed Fazlibegović, sin Jusuf-begov 1322. (1904)

Habiba, kći hadži Jusufova 1326. (1908)

Hadži Ibrahim Kalajdžić sin hadži Mehmed-agin 1330. (1911)

Muhamed-aga Ćemalović, sin Ibrahim-agin 1331. (1912)

Ahmed –aga Hadžiomerović, sin Mehmed –agin 1331. (1912)

Habiba Hadžiomerović, kći Muhamed-agina 1336. (1914)

Hadži Muhamed-aga Blagajac, sin hadži Mustafa-agin 1341. (1922)

Ahmed-aga Blagajac, sin hadži Mustafa-agin (oštećeno)

Hadži Salih Kalajdžić, sin hadži Omerov  1341. (1922)

Fatima Blagajac, kći Ibrahimova (oštećeno)

Hadži Mehmed-aga Mujić, sin hadži Halilov, oštećeno

Hadzi Mustafa Kalajdžić sin hadži Mehmed-agina, oštećeno

Mehmed-aga Alajbegović, sin Ahmeda ef. oštećeno

2. Natpisi sa nišana u haremu Kantarevac

Kantarevac se nalazi u ulici Save Kovačevića (Lisci), spram zgrade dispanzera, oko 250 metara sjeverno od mjesta na kome je bila Ali hodžina džamija. Ovaj harem je otvoren 1884. godine kada su austrougarske vlasti zabranile sahranjivanje u Lakišića haremu koji se nalazio oko 400 metara sjeverno od Kantarevca.

Ondje gdje je bila stara željeznička stanica nalazio se 1884. godine veliki Lakišića harem koji je zapremao 19.000 m2 površine. Bio je sa svih strana ograđen tvrdim, oko 1,50 metara visokim zidom i slovio je, poslije Šarića i carinskih harema kao najveći harem u Mostaru. Za održavanje zida oko njega vakif je odredio da se iz prihoda njegovog vakufa troši po jedna akča dnevno. Kada su austrougarske vlasti 1884. godine provele željezničku prugu od Metkovića do Mostara uzurpirale su ovaj harem, ekshumirale ga i na njemu sagradile željezničku stanicu i druge potrebne zgrade. Austrija nije provela eksproprijaciju nad ovim haremom niti je Lakišića vakufu dala ikakvu odštetu. Prema pričanju rah. Ali ef. Lakišića u ovom haremu su se sahranjivali članovi porodica: Berhamovića, Brkića, Hadžiomerovića, Lakišića, Lolića, Silića, Pervana i drugih.

Kada je izvršena ekshumacija Lakišića harema kosti iz njega prenesene su na Kantarevac i ovdje sahranjene u zajedničku grobnicu. Većina nišana su prilikom ekshumacije uništeni a samo 34 su prenesena i vertikalno uzidana u zid harema od ulice čiji su natpisi u harem okrenuti i mogli su se većim dijelom dešifrovati. Zid od ulice bio je dug 95, a visok oko 1,50 metara i bio je većim dijelom ozidan od nišana koji su ovdje doneseni iz Lakišića harema.

Mi smo 1941. godine objavili natpise sa nišana koji su donešeni iz Lakišića harema i bili uzidani u zid harema na Kantarevcu. Ovo groblje je 1949. godine pretvoreno u park i tada su uništeni svi nišani koji su se u njemu i zidu oko njega nalazili.

Ovdje objavljujemo 129 natpisa sa nišana u haremu Kantarevac koji datiraju od 1883. do 1907. godine. Donosimo ih po hronološkom redu:

Đulsuma Marić, kći Rizvanova 1301. (1883/84)

Hadži Omer Makeljić, sin hadži Ahmedov 1302. (1884/85)

Muharem Vukičević, sin Salihov 1304. (1886/87)

Hadži Alija Ćemalović, sin Hasanov 1304. (1886/87)

Hasan Taso, sin Ali ef. 1304. (1886/87)

Zilka Bačević, kći Hadžina  1304. (1886/87)

Pašina Tanović, kći Bešir – agina  1304. (1886/87)

Mehmed Brajlović, sin Osmanov  1304. (1886/87)

Hatidža Utvić, kći Huseinova  1304. (1886/87)

Alija Utvić, sin Huseinov  1304. (1886/87)

Mustafa Utvić, sin Huseinov 1304. (1886/87)

Fatima Smajić, kći Halil – agina  1305. (1887/88)

Zejneba Žuna, kći Ibrahima ef. 1305. (1887/88)

Halil – aga Pašić, sin Mustafin 1305. (1887/88)

Alija Čatrnja, sin Derviš – agin 1305. (1887/88)

Mehmed Demirović, sin Salih – agin 1305. (1887/88)

Mehmed – aga Đikić, sin Ahmedov 1305. (1887/88)

Zejneba Đikić, kći Salih – agina 1305. (1887/88)

Mehmed Zulić, sin Jusufov 1305. (1887/88)

Mehmed Blagajac, sin Ahmedov 1305. (1887/88)

Zejneba Hadžiomerović, kći Salih – begova 1305. (1887/88)

Osman Hadžiomerović, sin Omeragin 1305. (1887/88)

Đulsuma (oštećeno) kći Ahmedova  1305. (1887/88)

Avdija Kasumačić, sin Osmanov 1305. (1887/88)

Dudija Vučijaković, kći hadži Huseinova 1306. (1888/89)

Hadži Alija Pekušić, sin Omerov 1306. (1888/89)

Esma Golić, kći Mustafina 1306. (1888/89)

Fatima Isić, kći Ahmed – agina 1306. (1888/89)

Meva Šemrd, kći hafi-Muhamedova ef. 1306. (1888/89)

Đusluma Spahić, kći Sabit-agina 1306. (1888/89)

Salih Vukičević, sin Mehmedov 1306. (1888/89)

Derviša Karabeg, kći Hadži Ahmedova 1307. (1889/90)

Munteha, kći hafiz Mehmeda (nečitljivo) 1307. (1889/90)

Mustafa Stupac, sin Mehmed-agin 1307. (1889/90)

Ajnija Vrgora, kći Huseinova 1308. (1890/91)

Jusuf Čerkić, sin Muhamedov 1308. (1890/91)

Muniba Kreso, kći Ahmedova 1308. (1890/91)

Adila Vukičević, kći Muharemova 1308. (1890/91)

(nečitljivo) Hadžiselimović, kći Abdullahova 1308. (1890/91)

Ajnija Fazlibegović, kći hadži Fadilova 1309. (1891)

Alaga Muštović, sin Ibrahimov 1309. (1891)

Spaho Lakišić, sin Sulejmanov 1309. (1891)

(nečitljivo) Hadžiomerović, kći Ibrahimova 1309. (1891)

Muharem Đozić, sin Mehmedov 1310. (1892/93)

Hatidža Mahić, kći Mahmud –agina 1310. (1892/93)

Muhamed ef. Palić, sin Mustafin 1310. (1892/93)

Hatidža Arapčić, kći Alagina 1310. (1892/93)

Hadži Mehmed –aga Ćiber, sin Mustafa – agin 1310. (1892/93)

Fatima Efica, kći Hadži Mehmed – agina 1311. (1893/94)

Hadži Hadžo Bečević, sin Halilov 1311. (1893/94)

Nefa Begović, kći Mehmedova  1311. (1893/94)

Hadži Alaga Ćemalović, sin Hamid – agin 1311. (1893/94)

Mustafa Efica, sin hadži Jusufov 1311. (1893/94)

Hatidža Ramović, kći Halil – agina 1311. (1893/94)

Hadži Ahmed Mujić, sin hadži Derviš Mehmedov 1311. (1893/94)

Đulsuma Hasanefendić, kći Ibrahimova 1311. (1893/94)

Alija Berberac, kći Hasan – agina 1311. (1893/94)

Bega Hasanagić, kći Ahmed – agina 1312. (1894)

Zulfikar Čaušević, sin Salihov 1312. (1894)

Ajnija Hamzić, kći hadži Mustafina 1312. (1894/95)

Ibrahim Makeljić, sin Salih – agin 1312. (1894/95)

Hasan Bubić, sin Mustafa –agin 1312. (1894/95)

Hadži Omer Makeljić, sin hadži Ahmed – agin 1312. (1894)

Mustafa Bajgorić, sin Ahmed – agin 1312. (1894)

Hadži Ahmed Novo, sin Abdulahov 1313. (1895)

Hafiz Alija Šemrd, sin Mehmed ef. 1313. (1895)

Zejneba Blagajac, kći Smailova 1313. (1895)

Đusluma Makelić, kći Mehmedova 1313. (1895)

Đulusma Dželilović, kći Rizvan – agina 1313. (1895)

Hasan – aga Ćumurija, sin Mustafa – agin 1313. (1895)

Osman – aga Dedić, sin Ahmed – agin 1314. (1896)

Merjema Memac, kći hadži Ibrahima ef. 1314. (1896)

Fatima Mujić, kći Mehmed – agina 1314. (1896)

Hadži Bahija Dračo, kći hadži Alina 1314. (1896)

Hasan Grcić, sin Abdulahov 1314. (1896)

Hanifa Čustović, kći hadži Salih-agina 1314. (1896)

Hadži Ahmed-aga Mezić, sin hadži Osmanov 1315. (1897)

Nazlija Lakišić, kći Alagina 1315. (1897)

Zejneba Vila, kći Hasanova 1315. (1897)

Hadži Salih-beg Hadžiomerović, sin Alibegov 1315. (1897)

Hanifa Hadžiomerović, kći Mustafina 1315, (1897)

Adem Korjenić, sin Huseinov 1315. (1897)

Hanifa Jahić, kći Dervišova 1316. (1898)

Hadži Mehmed-beg Hadžiomerović, sin Mahmud-begov 1316. (1898)

Arifa hanuma Rebac, kći Ahmed-agina 1316. (1898)

Hatidža Badžuk, kći Salihagina 1316. (1898)

Fatima Mrahor, kći hadži Ibrahimova 1316. (1898)

Emina Hamzić, kći haždi Mustafina 1317. (1899)

Hatidža Stupac, kći Mahmut-agina 1317. (1899)

Hadži Ibrahim-aga Kotlo, sin hadži Ahmed-agin 1317. (1899)

Rabija Čehić, kći hadži Jusufova 1317. (1899)       

Emina Zlojo, kći Jusufova 1317. (1899)

Đulsuma Hadžiomerović, kći hadži Mehmed-begova 1317. (1899)

Hatižda Grebo, kći hadži Mehmed-agina 1317. (1899)

Hadži Derviš Grcić, sin Abdulah-agin 1318. (1900)

Salih-aga Čehić, sin Mustafa-agin 1318. (1900)

Fatima Ibrulj, kći Omer-agina 1318. (1900)

Hanifa Brkić, kći Mehmed-agina 1318. (1900)

Hadži Mehmed-aga Bačević, sin hadži Hadžin 1318. (1900)

Mustafa-aga Mrkonjić, sin ibrahim-agin 1318. (1900)

Kana Efica, kći hadži Jusuf-begova 1318. 1900؛)

Emina Rudinac, kći Salih-agina 1318 (1900)

Dulsuma Hadžiselimović, kći hadži Mustafina 1318. (1900)

Hadži Mehmed-aga Hadrović, sin Osman-agin 1319. (1901)

Fatima Brkan, kći Muminova 1319. (1901)

Hamida-hanuma Šabić, kći Huseinova 1320. (1902)

Hasan-aga Potur, sin Osmanov 1320. (1902)

Hasan Fazlinović, sin Alagin 1320. (1902)

Mustafa Hasanagić, sin Ahmedov 1320. (1902)

Hamida Džampo, kći Mustafina 1320. (1902)

Fatima Butulija, kći Mustafa-agina 1320. (1902)

Emina-hanuma Taso, kći Ali ef. 1320. (1902)

Hanifa Vučijaković, kći hadži Hasan ef. 1321. (1903)

Hadži Muhamed Hasanefendić, sin Ibrahim-agin 1321. (1903)

Umija Spahić, kći hadži Muhamedova 1321. (1903)

Sejdaga Beširović, sin Muminagin 1321. (1903)

Emina Spahić, kći hadži Muhamed-agina 1321. (1903)

Hanifa hanuma Karabeg, kći hadži Ahmed-agina 1321.  (1903)

Mustafa Čehić, sin Osman-agin 1321. (1903)

Husein-aga Velić, sin Ibrahim-agin 1322. (1904)

(nečitIjivo), Efica, kći hadži Jusufova 1322. (1904)

Ibrahim Beširević, sin Ademov 1322. (1904)

Ajnija Šiširak, kći Hasan-agina 1322. (1904)

Nefiza Kasumović, kći Omer-agina 1322. (1904)

Ibrahim-aga Prnat, sin Salih-agin 1325. (1907)

Mehmed Dračo, sin hadži Alin 1904.

Omer Hadžiomerović, sin ibrahimov, oštećeno

Mehmed Hadžiomerović, sin Jusufov, oštećeno

Hasna Kajtaz, kći hadži Salih-agina, oštećeno

Hadis Dana

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Požurite sa dobrim djelima, jer će se pojavljivati smutnje koje će nastupati kao dijelovi mrkle noći; čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ili će omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik - prodavat će svoju vjeru za dunjalučke stvari." Muslim

Ko je na portalu: 122 gostiju i nema prijavljenih članova

| MUFTIJSTVO MOSTARSKO | Adresa: Trg Musala br. 1, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina, ID broj: 4227550990007, Transakcijski račun: 1604605500006981; tel/fax: 036 551 089; Web site: www.muftijstvo-mostarsko.ba; E-mail: muftijstvo.mo@bih.net.ba | ALL RIGHST RESERVED

Prijava ili Registruj

Prijava na portal

Registruj

Registracija
ili Odustani